އަންހެން ދަރިވަރުންގެ ރަސްމީ ޔުނިފޯމް

އަންހެން ދަރިވަރުން އަރާނީ ކަޅުބޫޓާއި ކަޅު އިސްޓާކީނަށެވެ. ބޫޓުގައި އިތުރު އެއްވެސް ކުލައެއްގެ ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އިސްޓާކީނު ތަނބިކަށިން ފެށިގެން 3 އިންޗިއަށްވުރެ

Read more